International Saar Seminar of Martial Arts

Brazilian Jiu-Jitsu – Mixed Martial Arts – Jiu-Jitsu – Ju-Jutsu – Judo – Taekwondo – Capoeira – Karate – Goshindo – Eskrima – Can-Ryu Jiu-Jitsu

4. International Saar Seminar of Martial Arts 2017