International Saar Seminar of Martial Arts

Goshindo – Brazilian Jiu-Jitsu – Mixed Martial Arts – Jiu-Jitsu – Ju-Jutsu – Judo – Taekwondo – Capoeira

Seminar 2014-2018

International Saar Seminar of Martial Arts, 2018

 

International Saar Seminar of Martial Arts, 2017

International Saar Seminar of Martial Arts, 2016

International Saar Seminar of Martial Arts, 2015

International Saar Seminar of Martial Arts, 2014

Advertisements