International Saar Seminar of Martial Arts

Brazilian Jiu-Jitsu – Mixed Martial Arts – Jiu-Jitsu – Ju-Jutsu – Judo – Taekwondo – Capoeira – Karate – Goshindo – Eskrima – Can-Ryu Jiu-Jitsu

Seminar 2014-2019

6. International Saar Seminar of Martial Arts, 2019

 

5. International Saar Seminar of Martial Arts, 2018

 

4. International Saar Seminar of Martial Arts, 2017

3. International Saar Seminar of Martial Arts, 2016

2. International Saar Seminar of Martial Arts, 2015

1 International Saar Seminar of Martial Arts, 2014