International Saar Seminar of Martial Arts

Brazilian Jiu-Jitsu – Mixed Martial Arts – Jiu-Jitsu – Ju-Jutsu – Judo – Taekwondo – Capoeira – Karate – Goshindo – Eskrima – Can-Ryu Jiu-Jitsu

Referenten/Instructors

Brazilian Jiu Jitsu * Mixed Martial Arts * Jiu-Jitsu * Ju-Jutsu * Judo * Eskrima * Can-Ryu Jiu-Jitsu * Muay Thai * Goshindo

Axé Puro Benj Lee, Capoeira and Karate

Frank Burczynski, Brazilian Jiu-Jitsu

Shihan Sébastien Damhaut, Jiu-Jitsu

Nicole Urschinger, Therien Jiu-Jitsu

Neill Meurer, Messer- und Stockabwehr

Michael Paul, Ju-Jutsu

Kathrin Herbst, Ju-Jutsu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s